Allmän aktsamhet
Var försiktig och ta väl  hand om föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt. Skräp och ägodelar får inte lämnas eller dumpas i fastighetens utrymmen eller på innergården.

 

Balkonger och terrasser
Det är absolut förbjudet att spola balkonger eller terrasser med slang eller högtryckstvätt.

 

Grillning
Det är tillåtet att grilla på balkonger och terrasser men enbart om det kan ske utan att det stör eller skapar obehag för grannarna.
Grillning får endast ske med gasol- eller elgrill.
Använd sunt förnuft och tänk på hur vinden blåser vid placering av grillen.
Var lyhörd för grannars åsikter så att vi kan behålla förmånen att få grilla.  

 

Visa hänsyn
Hemmet är för många en plats för vila och avkoppling. Försök därför visa hänsyn så att du inte stör dina grannar. Om du ska ha fest, informera gärna grannarna. En lapp i trappan om fest är ett sätt att visa omtanke. Informera även grannar vid renovering som kan låta mycket och visa hänsyn på kvällar och helger.

 

Störningar
Om du blir störd av en granne så är det ditt ansvar att informera din granne om det. Knacka på och be din granne vänligt dämpa sig. Styrelsen kan hjälpa till att medla om din granne trots upprepade uppmaningar fortsätter störa. Fråga gärna dina grannar om du misstänker att du kanske stör dem. Det visar på omtänksamhet och är ofta uppskattat.

 

Säkerhet
Dörrar till trappuppgångar, källare och vind ska alltid hållas stängda för att förhindra inbrott och brand. Kontrollera alltid att dörrar stängs ordentligt. Släpp inte in någon okänd person in i fastigheten och lämna inte ut portkod till okända. Se till att gårdsgrindar stängs. Meddela gärna grannar eller styrelsen om du under en längre tid är borta från din lägenhet så de kan nå dig.

 

Sparsamhet 
Värme och kallvatten betalas gemensamt. Spola därför inte med vatten i onödan och sänk värmen om lägenheten blir för varm istället för att öppna fönster. Stäng gärna av elementen om du reser iväg längre perioder. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen.

 

Fasaden
Inget får monteras på fasaden eller utanför fönsterna.

 

Trappuppgångar 
Trappuppgångar måste alltid vara fria för framkomlighet, det är även viktigt ur brandsäkerhetssynpunkt. Placera aldrig något i trapphusen, inte ens hushållssopor även om det är för en kort stund. 

 

Cyklar, mopeder, barnvagnar, rullatorer
Fungerande cyklar och mopeder får förvaras på gården i cykelställ. Cyklar, barnvagnar och rullatorer får under inga omständigheter förvaras i trapphusen med hänsyn till brandsäkerheten. Använd istället gemensamma förrådet i källarplan. 

 

Innergården
Visa alltid hänsyn till dina grannar och se till att de inte störs när du använder gården.

 

Sopor
Soppåsar med vanligt hushållsavfall skall vara väl förslutna så att inte matrester sprids i soprummet. Lägg inte vassa föremål i soppåsar så att någon kan komma till skada. Kartonger och övrigt emballage skall vikas ihop eller tas isär för att spara utrymme och kostnader för tömning. Avfall för får inte ställas på golvet i miljörummen om kärlen är fulla. Sortera efter uppsatta skyltar, felsortering kostar föreningen pengar. För mer information se rubrik "Miljörum.

 

Grovsopor och Farligt avfall
Möbler och annat skrymmande avfall, julgranar och större balkongväxter, etc. måste lämnas på SYSAVs återvinningscentraler. Detta gäller också Farligt Avfall såsom kemikalier, bilbatterier, mediciner, rengöringsmedel, färg etc.

 

Källare
I källare får förvaring av personliga tillhörigheter endast ske på avsedd plats. Inget brännbart, kemikalier eller explosivt material ( t.ex. gasoltuber)  får förvaras i källarförråden Gångar skall av säkerhetsskäl vid brand och räddning hållas fria och får inte belamras. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i källarförråden.

 

Husdjur
Du är skyldig att se till att husdjur att inte stör eller förorenar i fastigheten eller på innergården. Djur får ej rastas på innergården.

 

Lägenhetsunderhåll
Bostadsrättsinnehavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som skall underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder är du skyldig att se till att det repareras.
Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador är dyra och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas.


 

Förändringar i lägenheten
Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket.
Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum (se rubrik "Renovera och Underhåll") Ibland kan det också behövas bygganmälan för att vidta vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan du sätter igång. Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. 
Observera att fläktar aldrig får kopplas in i husets ventilation eller ut mot fasaden. Huset har självdrag och kan inte hantera trycket som uppstår.